Moderskapet, att vara där för ens barn

En av de viktigaste plikterna för kvinnan är att ta god hand om sina barn. Detta är en mycket känslig och livsviktig uppgift som inte är lätt. Det är den mest heliga och den mest dyrbara plikt som har blivit tilldelad kvinnan av vår Herre och Skapare.

Frukten av äktenskap
Att en man och en kvinna gifter sig kan ha många anledningar. Att skaffa barn är oftast inte en av dessa anledningar. Men det tar inte lång tid innan önskan av att skaffa barn växer i deras hjärtan. Existensen av barn är frukten i äktenskapet. Ett äktenskap utan barn är som ett fruktlöst träd. Ett barn ökar banden av kärlek mellan paret. Det är en drivkraft för mannens arbetarlust och det uppmuntrar föräldrarna att ta väl hand om familjen.
Ett äktenskap som från början enbart är grundat på lust och ytlighet, är byggt på en svag grund och kommer inte att hålla, då den är dömd till att i slutändan rasera. En faktor som gör grunden stark är att skaffa barn. Imam Sadiq(A) har sagt:
Ens lycka är att uppfostra gudfruktiga barn som man kan söka hjälp ifrån.

Den heliga Profeten Mohammad(S) har sagt:
Ett gudfruktigt barn är en söt luktande växt bland växterna i Paradiset.

Vidare har Profeten Mohammad(S) sagt:
Öka ditt antal av barn, för Jag, kommer på domedagen att känna mig hedrad över antalet ni innehar.”

Utbilda ditt barn
Ett viktigt ansvarsområde en moder innehar är hennes plikt att utbilda och träna hennes barn. Trots att detta ansvar egentligen ligger på båda föräldrarna vilar ändå vikten av detta arbete på moderns axlar. Detta just för att en moder har möjlighet att skydda och övervaka hennes barn på ett annat sätt. Om mödrarna uppfostrar sina barn korrekt, då skulle en hel nation och till och med hela världen kunna genomgå revolutionära förändringar. Samfundets utveckling eller tillbakagång ligger i detta avseende i mödrarnas händer. Den heliga Profeten(S) har sagt:
Paradiset är under mödrarnas fötter.”

Dagens barn är morgondagens män och kvinnor. De lärdomar de får nu kommer de att praktisera i framtidens samhälle. Om familjernas liv och sammanhållning förbättras, då utvecklas samfundet, för samfundet är endast en samling av familjer. Morgondagens värld kommer att lida av de barn som idag inte uppfostras korrekt och erhåller dåliga egenskaper. Men å andra sidan så kommer morgondagens värld att gynnas av de barn som uppfostras korrekt för att bli ärliga, väluppfostrade, generösa, modiga, rättfärdiga, pålitliga o.s.v.. Därför har föräldrar i allmänhet och framförallt mödrar i synnerhet ett ansvar gentemot deras samfund i detta avseende. De kan alltså tjäna sitt samfund genom att uppfostra gudfruktiga barn. Men samtidigt så kan nonchalans och brist på engagemang i detta ansvar leda till att de blir ifrågasatta på domedagen.

Imam Sajjad(A) har sagt:
”Rätten av ditt barn är att du ska veta att han är ifrån dig. Må det vara gott eller dåligt så är han ditt släktskap. Du är ansvarig för hans uppfostran, utbildning och att han blir ledd på den rätta vägen mot Allah och du ska hjälpa honom att vara lydig. Du ska behandla honom på ett sådant sätt att om du beter dig bra mot honom, kommer du att vara säker på att bli belönad och om du beter dig dåligt mot honom, kan du vara säker på att du ska bli straffad.

Det finns en viktig punkt att nämna här. Många tror felaktigt att utbildning och träning är samma sak. Att utbilda sitt barn i olika ämnen genom passande berättelser, poesi, Koranen, traditioner av Profeten Mohammad(S) och våra Imamer(A) är inte enbart i sig tillräckligt. Sådana ämnen är nyttiga  men ett barn ska inte enbart lära sig om ärliga personer, utan att själv tränas till att tillämpa det och blir ärligt själv. Vi måste därför skapa en atmosfär som gör att ett barn naturligt blir en ärlig och gudfruktig person. Om ett barn växer upp i en miljö omgiven av ärlighet, sannfärdighet, mod, disciplin, ödmjukhet, kärleksfullhet, tålmodighet, frihet, rättfärdighet, med tro och med uppoffring, kommer barnet att ta till sig av detta. Och på samma sätt då barnet växer upp i en miljö omgiven av hat, ilska, moraliska orenheter, osanning, brist på moral och illojalitet så kommer barnet onekligen att bli negativt påverkad av detta. Ett sådant barn kan lära sig många historier om goda och gudfruktiga människor utan att egentligen ta till sig mycket av det. Oärliga föräldrar kommer inte att kunna uppfostra ärliga barn. I slutändan kommer ett barn att ta till sig mer av ens handlingar än av ens ord. De som vill uppfostra ärliga och gudfruktiga barn måste först och främst titta på sig själva och se vad de själva behöver ändra på, eftersom deras barn kommer att bli en reflektion av de själva. Föräldrar kommer därför att bära skulden ifall barnet blir en reflektion av deras dåliga egenskaper.

Detta är viktiga faktorer att ta hänsyn till för att kunna utbilda barn till att bli nyttiga för sig själva och för samfundet.