Barnets tre stadier – Del 3

I tredje stadiet, då barnet är mellan 8 till 15 år, påbörjas den formella uppfostran. Detta är den mest väsentliga livsperioden för uppfostran som utgör en byggsten för framtiden. Islam rekommenderar att barnet i denna period först ska få grundläggande religiös utbildning, för att inte missledas av någon när det gäller tro eller handling.

Imam Sadiq(A) sade: ”Skynda dig med att lära dina unga hadith (återberättelse) innan de närmas murji’a eller murji’ite (en dålig sekt)

Barn är likt en grön och skör kvist. De kan lätt böjas i vilken riktning som helst. Om de inte ges en ordentlig religiös undervisning i detta stadiet, då kan endast Allah(SWT) rädda dem från vilseledande påverkan.

Olyckligtvis, är det många som inte tillämpar detta och tar lätt på Imam Sadiqs(A) anvisning. Det fanns en tid då Koranundervisning och undervisning av grundläggande religiösa ämnen, var ett absolut måste. Tyvärr skickas våra barn idag, i en väldigt skör ålder, till institutioner där de regelbundet och diskret matas med antireligiös propaganda. Inte undra på att när de växer upp, så växer även denna antireligiösa känslan till att bli en djuprotad partiskhet i förhållningssättet gentemot religionen.

Under 1948 besökte författaren Allamah Sayyid Sa’eed Akhtar Rizvi en by tillhörande folket av ithna ’ashari (shiiter som tror på de tolv Imamerna) någonstans mellan Indien och Pakistan. Efter att ha ställt frågor till befolkningen visade det sig att även de äldre inte hade någon kunskap om Usol-e-Din (trons grundsatser) eller kunde Imamernas(A) namn. Detta var en by. Hur många sådana byar och städer må det finnas i världen? Detta är en skrämmande tanke, då de äldre som ska föra kunskaper om vår religion vidare till nästa generation inte själva besatt dessa kunskaper. Detta hotar religionens existens i längden.

Den Heliga Profeten(S) betonade lärandet av två saker till pojkar. Han sade: ”Det är pojkens rätt över hans fader att han lär honom Allahs bok och att rida och simma.

Imam Sadiq(A) sade att det är faderns plikt att lära hans son att skriva.

Dessa återberättelser leder oss till att obligatoriskt inkludera religion, fysisk träning och skrivande i sonens studieplan. Utöver detta kan andra ämnen (som är i enlighet med barnets begåvning eller är nödvändiga för att tjäna hans livsuppehälle) tilläggas. Med andra ord, de tre ovannämnda är obligatoriska ämnen medan andra är valfria.

En separat studieplan har förberetts för tjejerna.

Den tidigare nämnda hadithen av den Heliga Profeten(S) fortsätter med att säga: ”och om barnet är en flicka så är det hennes rätt att lära sig surah (Koran-kapitel) An-Nur (Ljus).

Enligt Koranen och återberättelser är det obligatoriskt för henne att lära sig att agera enligt följande: Hon bör lära sig trons grunder och lagar enligt Shari’ah (stommen av islamiska lagar) och hon ska medge hennes mans äktenskapliga rättigheter.

Det är inte obligatoriskt för henne att tjäna sitt livsuppehälle. Hon är inte heller pliktig att ta sig an den slitsamma hushållningen. På samma sätt är det inte hennes plikt att belasta sig själv med ting som berör den generella samhällsvälfärden. Hon är inte förpliktad att göra dessa saker, men om hon vill erhålla ytterligare kunskaper, eller utföra hennes hemsysslor, eller delta i ärenden nyttiga för samhället, finns det inga hinder för detta utan tvärtom fördelaktigt, förutsatt att hon håller sig inom ramarna för hijab. Sammanfattningsvis borde flickor ges en utbildning som gör dem till ”hemmets ljus”  och inte en ”prydnad för allmänna platser”.