Hur lagar ser ut i land som det bor mycket muslimer?

Fråga:
Hejsan. Jag håller på att skriva ett arbete i religion och samhällskunskap. vi har fått i uppgift att jämföra samma religion i olika länder. Det jag undrar är om ni har någon slags information hur lagar ser ut i land som det bor mycket muslimer i. T.ex. om landets grundlagar styrs mycket eller helt av religionen. Tack,

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam oh hej syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud som skänkt oss ett intellekt och förmåga till resonemang.

Svaret på din fråga är inte så självklart faktiskt. Bland vad som kallas för muslimska länder där majoriteten av befolkningen är muslimer så finns det en stor variation i huruvida islamiska lagar – sharia-lagar som det kallas – tillämpas överhuvudtaget eller inte, till vilken grad och hur de i så fall faktiskt tillämpas. Vi har allt från exempelvis Turkiet där det är förbjudet för kvinnor enligt lag att gå på universitet med hijab/sjal – islamisk huvudduk som är en del av religionen – trots att majoriteten av landets befolkning är muslimer varav många kvinnor praktiserande och bär sjal, till länder som Saudiarabien som påstår sig tillämpa de islamiska lagarna men vilkas tillämpande går gott och väl att ifrågasätta då en hel del strafflagar går an men rättigheter nedtrampas eller rent av ignoreras! I en del muslimska länder har man tack vare långa historiska förlopp och influenser från ockupationsmakter skiljt på religion och stat i följet av många västerländska samhällens exempel medan man i andra muslimska länder har istället valt att förena dessa till att utforma en komplettare lagstiftning där grunden vilar på religionen med samhället i fokus. Alltså beror det helt och hållet på vilket land du väljer att titta på.

Det vi dock absolut rekommenderar är att när du väl tittar igenom material i detta avseende så behöver du vara extremt källkritiskt och försöka få en helhetsbild genom att ta med alla aspekter i beräkningen. I dagens värld är sharia-lagar allmänt hårt attackerade och kritiserade på helt fel grunder som missförstånd och okunskap medan många muslimska länders lagar som har sin grund i sharia är med rätta kritiserade tack felaktigheter i tillämpning från lagstiftande till verkställande organer i landet. Alltså är det i båda fall ett fall om okunskap och att inte ha förstått grunden till lagen på rätt sätt – både vad gäller kritik utifrån gentemot sharia-lagar i allmänhet och kritik inifrån gentemot enskilda länders tillämpande. Ett exempel är den lag enligt vilken man ska få sina fingrar kapade vid fall av stöld. För det första så tillämpas lagen rent praktiskt helt felaktig när hela händer eller armar kapas och ingen hänsynstagande tas till rådande omständigheter och individuella förhållanden vid fall av stöld. För det andra finns det en väldigt viktig kärna i den lagen som det bortses ifrån i de allra flesta fall och det är att detta lag ska tillämpas i ett samhälle där extrem fattigdom, korruption och andra typer av missförhållanden inte existerar eller åtminstone inte är vida spritt och där personen i fråga som begått stöld inte är i behov av vare sig pengar eller någon annan typ av förmån. Alltså är lagen till för att tillämpas i ett samhälle där individen inte på något sätt genom externa förhållande tvingas till en sådan handling utan begår en sådan handling av ren nöje eller egen själslig och moralisk korrupthet – därmed säger det ju även sig självt att straffet har främst ett avskräckande syfte för en beteende och handling som eskalerar i grad om den tillåts hållas och skulle eventuellt tillämpas i knappt ett fåtal extremfall då det oftast är andra anledningar som leder till stöld. Denna lag är alltså en av de vanligaste exemplen av kritiserade sharia-lagar då man inte har tagit sig tiden eller förståndet att förstå dess grund och likså är det i nästan alla andra fall. Därför är vår råd till dig att verkligen se till att förstå grunden för att vidare kunna bidra med en bättre förståelse i din omgivning och samhället.

Detta svar är mer övergripande kring ämnet i sin helhet som vi hoppas kan vara en hjälp på vägen inshaAllah (om Gud så vill)!

Må Gud vägleda, stärka och välsigna dig och oss alla till att ständigt söka sanningen, lyckas urskilja den och följa den med stadiga steg inshaAllah!

Den Väntades Vänner