Hur ska man välja sin partner?

Giftermål har lika lång begynnelse som människans existens på jorden och har nämnts i alla religioner och samhällen. Trots det har inga av dessa lagt stor vikt på det förutom islam. Grunden till perfektion och fullkomlighet i livets alla skeden bottnar i familjen. Den heliga Koranen påpekar att kvinnans och mannens relation och ansträngning att få lära känna varandra leder till Guds kännedom men utöver detta medför det även fördelar så som själsligt och kroppsligt lugnande, tillfredsställande av sexuella begär men även skapandet av vänskap, tillhörande och bevarandet av kommande generationer. Den heliga Koranen säger: ”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.” (Koranen, 30:21)

Kriterier för att välja make/maka ur islamisk synpunkt

Följande villkor bör beaktas när man väljer sin partner:

  1. Att ha tro, fromhet och gott humör

Grundprincipen för ens val av partner är tro och fromhet. Det är tack vare ens goda tro och fromhet som det skapas en djup kärleksrelation mellan maken och makan. Med innehavande av dessa egenskaper förbereder man även en bra miljö för barnens korrekta uppfostran. Men inte minst för att klara av livets svårigheter både ekonomiska och psykologiska problem. I detta samband säger Profeten Mohammad(S): ”Välj inte din fru för hennes skönhet ty hennes skönhet kan leda till ökänt och dåligt beteende. Inte heller ska du välja henne på grund av hennes rikedom, eftersom rikedom kan leda till hennes utbrott. Lägg stor vikt på hennes kapital av tro och gift dig med en troende kvinna.

En man kom till Imam Hassan(A) och sade: ”Jag har en dotter hemma, vem tror du skulle passa henne bäst?” Imamen svarade: ”Det bästa valet är en man med fromhet. Om han är förälskad i henne så respekterar han henne men om han inte älskar henne så förtrycker han inte din dotter.”

Profeten Mohammad(S) säger: ”Den bästa av kvinnor är hon som känner glädje och fröjd när maken tittar på henne.”

En man kom till Imam Hassan(A) och rådfrågade: ”En av mina släktingar har friat till min dotter men han har dåligt temperament.” Imamen svarade: ”Om han har den egenskapen så låt inte din dotter gifta sig med honom.

  1. Familjens ursprung

Islam rekommenderar oss att ta reda på hur ens make/makas familj är, speciellt när det gäller beteende och tro. Därför ska man välja sin partner som kommer från en ren och kysk familj. Det valet kommer i framtiden att påverka bildandet av ens egen familj på det sätt att om spermien och ägget, som bär föräldrarnas genetiska egenskaper, är ofriska kommer barnet inte att födas friskt. Imam Sadiq(A) säger om detta: ”Gift er med en från en god familj, eftersom genetiska egenskaper formas efter föräldrarna och farföräldrarna, som sedan förs vidare till nästa generation.”

  1. Betydelsen av samhörighet

Att gifta sig med någon i samma klassnivå ökar chansen till ett lyckat giftermål ty en hel del av problemen uppstår på grund av stora skillnader i familjeklass. Oftast talas om klassnivåer gällande ekonomi, tankesätt och tro medan enligt islam innebär klassnivåer enbart tro och religiositet. Anledningen att Profeten Mohammad(S) valde Imam Ali(A) för sin dotter var på grund av just detta.

  1. Kroppens och själens hälsa

Om den ena partnern inte befinner sig i god hälsa ska detta inte vara orsaken till ett misslyckat giftermål.

Profeten Mohammad(S) sade till en av hans följeslagare som hade valt en kvinna för giftermål att undersöka hennes fysiska tillstånd, eftersom detta kunde påverka deras relation och närhet i framtiden. Därför är det tillåtet i islam att få titta på varandra för ett ögonblick för att skaffa sig kunskap om sin partners kropp.

Den psykiska hälsan har en stor inverkan på kroppens hälsa och därför är det viktigt att ha en god psykisk hälsa för att stärka familjens rötter.

Imam Sadiq(A) säger i en återberättelse: ”Undvik giftermål med en obegåvad/dum person ty detta kommer endast leda till sorg och belastning i livet.”