Nyckeln till ett lyckligt äktenskap

Det förekommer olika faktorer som påverkar lyckan inom ett äktenskap, men viktigast av allt är de moraliska och psykiska faktorerna. De flesta som har misslyckats i sitt äktenskap beskriver den grundläggande orsaken som de moraliska skiljaktigheterna.
Naturligtvis ska man inför valet av sitt äktenskap ha rätta kriterier och vara mycket observant för att till att börja med göra ett rätt och gudomligt val. Dock grundar ett lyckat äktenskap även på hur man bevarar samt utvecklar de moraliska aspekterna i sitt liv. Således bör den som väljer en rätt äkta hälft vara medveten om att denne fått den mest värdefulla välsignelsen i sitt liv. Det är av vikt att poängtera att bevarandet av välsignelsen är viktigare och svårare än att erhålla den. De mest grundläggande och betydelsefulla faktorerna för bevarandet av denna välsignelse nämns härnäst:

1. Tålamod och tolerans:
Vissa par har inte tålamod gentemot varandra och kan lätt orsaka gräl för varje liten incident. De agerar hastigt och kan därför såra varandra för små problem som i annat fall hade kunnat lösas enkelt. Det är således av vikt att man ökar på sitt tålamod och ser till att inte agera direkt. Man ska därför ge tid till sin hjärna att tänka klarare för att aggressionen och ilskan ska kunna kontrolleras. Utöver det kommer man se den verkliga bilden av situationen och med sin tolerans även kunna lugna den andra.

Det är däremot viktigt att poängtera att man oftast är otålig innan man ingått ett äktenskap. Ett tips för de som ännu inte gift sig är därför att tänka på detta redan innan sitt äktenskap och bearbeta denna egenskap även gentemot sina familjemedlemmar och vänner för att kunna visa tolerans i sitt äktenskapsliv.

2. Ärlighet och förtroende:
Lögn kan skapa misstro och leda till brist på förtroende. Förekommer det ärlighet så skapar man ett förtroende som livets svårigheter inte kan rubba. Det är dock viktigt att nämna att man ska ta emot sin partners ärlighet med tålamod och förståelse. Detta eftersom en aggressiv reaktion många gånger kan vara orsaken till oärlighet. Reagerar man hastigt och hårt kan motparten på grund av rädsla för skapandet av problem välja att ljuga. Därför är det viktigt att veta att många av dessa egenskaper går hand i hand. Det är då inte alltid en part som brister, då vissa faktorer kan orsaka att man väljer att agera på ett visst sätt. Tänk på att oärlighet kan snabbt omvandlas till en vana och förstöra relationen, därför ska man se den som ett gemensamt problem och tillsammans försöka bota och förhindra den. Detta genom att se efter de kringliggande faktorerna som orsakar detta beteende och bota även dem.

3. Ikhlas (uppriktighet):
Med uppriktighet syftar man på en ren och sann relation mellan paret, där de aldrig skrymtar inför varandra i sin kärlek eller sina handlingar. På så sätt grundar sig inte kärleken heller på ett falskt och krävande liv.

4. Vänlighet och respekt:
I ett gudomligt och kärleksfullt äktenskap ska paren vara vänner med varandra. De ska vara vänliga mot varandra och kunna uttrycka sina känslor med respekt för att stöttas under livets gång. Detta medför att de  i verkligheten kommer kunna fungera som varandras speglar och således utvecklas tillsammans.

5. Uppoffring och förlåtelse:
Varje människa har en del starka sidor och en del brister som denne måste bearbeta. Ett av målen med ett lyckat äktenskap är just att minimera dessa brister och jobba i Guds väg. Dessutom kan man många gånger ha olika åsikter och tankesätt. Det krävs därför uppoffringar från både makan och maken. Ett par som har en sann kärlek mellan sig räknar aldrig upp sina uppoffringar för varandra då de gör det endast av ren kärlek och vänlighet. Således har de inga förväntningar på varandra att på något sätt bli belönade för deras uppoffringar. Naturligtvis belönas dem av Gud och får en starkare relation mellan varandra.

6. Ordning och reda:
Ett av de problem som många par kan ha är just brist på ordning och reda i hemmet. Detta kan många gånger leda till små eller stora gräl mellan paren och så småningom vara grunden för andra problem. Därav är det av vikt att respektera hemmets ordning och inte stöka till det. Dessutom måste man vara medveten om att ett ordningsamt hem är en bra miljö för barnens uppfostran.

7. Ansvarstagande och samarbete:
Både makan och maken ska vara ansvarsfulla i sina roller samtidigt som de i vissa frågor ska samarbeta och hjälpa varandra. Ett gemensamt liv innebär ett gemensamt ansvar och ett samarbete mellan paren. Ansvaret som paren har behöver inte vara exakt likadana. Detta eftersom mannen och kvinnan har olika naturer och därav olika ansvar att uppfylla i det gemensamma livet. De båda kompletterar därför varandra även i sina roller. Samtidigt utökas kärleken mellan paren genom ett samarbete och för dem närmar varandra.

8. Löfte och lojalitet:
När man vigs så har man egentligen gett ett löfte till sin Herre att dela sitt liv med en annan i gott och ont och vara ständigt i Guds väg. Man ska vara lojal i sin relation och vilja ha det bästa för den man delar sitt liv med före sig själv. Det är viktigare för en att den andra mår bra och har det bra. De par som är lojala mot sitt löfte kommer aldrig trampa på varandras rättigheter.

9. Generositet:
Generositet i ett äktenskap har flera olika aspekter. Det kan för det första vara fråga om generositet i att visa kärlek och uttrycka den för varandra. För det andra kan det handla om att ge av sig själv och inte endast kräva från den andra. Utöver detta så är det viktigt att tala om givmildhet i fråga om ekonomin. Eftersom mannen är den som är ansvarig över försörjningen så är det viktigt att han är generös mot sin fru och sin familj. Här är det av betydelse att betona att en gudfruktig fru aldrig utnyttjar sin mans generositet utan håller en balans.

Vidare, ska det också nämnas att det är viktigt att paren är generösa i att skänka varandra presenter. Detta innebär inte att man nödvändigtvis ska ge dyra presenter till varandra, utan går främst ut på att visa sina känslor genom att uppskatta varandras närvaro. En sådan present kan som exempel vara endast en mening eller en blomma. Det i sig kan ge energi att vilja göra ännu mer för sin andra halva.

10. Flexibilitet:
Under livets gång kan en familj gå igenom både psykiska och ekonomiska svårigheter. Det kan exempelvis hända att mannen förlorar sitt jobb eller att han av olika anledningar inte kan erbjuda samma ekonomiska möjligheter för sin fru och familj. Ju mer flexibilitet paret visar för att anpassa sig efter den nya situationen, desto lättare passerar dem förbi svårigheterna utan att deras relation påverkas. Svårigheterna kan i det läget till och med förstärka deras kärlek och vänlighet till varandra.

Slutligen ska man först och främst bearbeta dessa egenskaper hos sig själv som individ för att därefter bearbeta det i sitt äktenskap. Är man redan gift så är det naturligtvis enklare att även i denna väg stötta varandra och sträva efter lycka och framgång gemensamt. Glöm inte att alla dessa egenskaper gemensamt skapar ett lyckligt liv!