Tre månaders vänteperiod

I fall av skilsmässa skall kvinnan iaktta en väntetid omfattande tre månadsblödningar [innan hon får ingå nytt
äktenskap] och det är inte tillåtet för henne – om hon tror på Gud och den Yttersta dagen – att dölja vad Gud har
skapat i hennes sköte (Den heliga Koranen 2:228).

 

Skilsmässa följs av en rad åtgärder för att verka bindande och inom Islam finns det två sorters skilsmässa;
en ”återkallelig” (det vill säga som kan upphävas) och en som är definitiv och oåterkallelig
(som inte kan hävas). Bägge innefattar en tremånadsväntetid, på arabiska så kallad ”iddah”,
innan skilsmässan är fullbordad. Väntetiden i en återkallelig skilsmässa syftar bland annat till
att ge paret möjlighet att återförenas om de skulle vilja utan att behöva förnya
äktenskapskontraktet och vid en icke återkallelig skilsmässa upplöses äktenskapet omgående
och om paret då väljer att återförenas så behöver de upprätta ett nytt äktenskapskontrakt.
Dessa två typer av skilsmässor har olika tillvägagångssätt. 1

 

Då ni har skilt er från er hustru och hennes vänteperiod närmar sig slutet, skall ni antingen ta henne tillbaka eller också ge henne fri, allt enligt god sed. Men ni får inte hålla henne kvar mot hennes vilja för att skada henne. Den som handlar så begår orätt mot sig själv! (Den heliga Koranen, 2:231)

 

Tremånadersväntetiden som Koranen tar upp motsvarar en kvinnas tre menstruationscyklar. Den utgör en skiljelinje för när en skilsmässa är fullbordad. Bakgrunden till det är dels på grund av vad man skulle kunna kalla att ”tiden läker alla sår” samt för att en väntansperiod försäkrar välfärd och säkrar ett eventuellt ofött barns härkomst. Vid en återkallelig skilsmässa sätter tremånadersväntan ett hinder som ger paret utrymme för reflektion och återhämtning för att noga överväga sitt beslut, de tillåts se över sina olikheter och kanske även sakna den andra parten. I en icke återkallelig skilsmässa ger väntetiden kvinnan den psykologiska återhämtningen som hon behöver innan hon ger sig in i ett nytt förhållande.

 

Om någon har skilt sig från sin hustru och hennes väntetid har löpt ut, får ingen hindra henne att återgå till sin man, om de kommit överens om detta enligt skick och sed. (Den heliga Koranen, 2:232)

 

Om kvinnan är i tremånadersvänteperiod under en återkallelig skilsmässa är maken skyldig att försörja hustrun så som han gjort tidigare under väntetiden. När det kommer till det ofödda barnet har islam ett särskilt fokus. Om frun är gravid ska han således försörja henne tills att barnet är fött. Om kvinnan är gravid under en icke återkallelig skilsmässa ska mannen fortsätta att underhålla henne tills att hon fött barnet. Om skilsmässan sedan fullbordats men modern beslutar sig för att amma barnet, så ska mannen fortsatt att upprätthålla sitt ekonomiska stöd till sin tidigare fru fram tills att barnet fyller 2 år, eller till den åldern föräldrarna beslutar om.

 

Låt [den hustru som inväntar skilsmässa] leva under samma villkor som ni själva inom ramen för era möjligheter och gör inte livet svårt för henne med inskränkningar [av olika slag]. Om hon är havande, sörj då för hennes uppehälle tills barnet har fötts, och ge henne skälig ersättning om hon ammar ert [barn]; och samråd med henne i godo [om barnets bästa] på brukligt sätt. Men uppstår svårigheter, anställ då någon som ammar [barnet] åt er (Den heliga Koranen, 65:6).

 

Även frånskilda kvinnor har rätt till skäligt underhåll. Detta är en plikt för de gudfruktiga. (Den heliga Koranen, 2: 241)

 

I de fall ett äktenskap avslutas innan fullbordan genom intimt umgänge ägt rum, säger Allah(SWT) I Koranen:
”TROENDE! Om ni ingår äktenskap med troende kvinnor och sedan skiljer er från dem, innan ni ännu rört dem, skall ingen väntetid räknas för dem. Ge dem då deras avskedsgåva och lös dem i godo från det äktenskapliga bandet.” (Den heliga Koranen, 33:49)

 

Koran och återberättelser (hadither) har tagit fasta på när skilsmässa är tillåten. Generellt sett ska alla möjliga ansträngningar ha gjorts för att försöka återförena paret. Allah(SWT) har tillåtit skilsmässa men det är en av de mest avskydda tillåtna handlingarna. Islam rekommenderar sökande av ny livskamrat och omgifte så snart väntetiden är över.

 

1 https://www.al-islam.org/a- new-perspective- women-islam- fatma-saleh- moustafa-al- qazwini/chapter-3- divorce-divorce-and- mahr#divorce