Category Archives: Rättvisa

Vad står adl (rättvisa) för?

Till att börja med krävs en definierande och klargörande kring vad adl (rättvisa) har för innebörd överhuvudtaget. I dagens samhälle tycks rättvisa som motto oftast definieras felaktigt som ”lika mycket för varje person” utan att ta varken sammanhang, villkor eller olikheter i åtanke. För att klargöra redogörs för ett exempel. En lärare har ett antal […]

Kan Allahs(SWT) kunskap vara felaktig?

De människor som tror på ödet har många varierande argument för att bevisa deras teori. De muslimska grupper, som tror på att allt är förutbestämt, förlitar sig huvudsakligen på de Koranverser som berör ödet. Ibland citerar de traditioner från Den Heliga Profeten(S) eller Imamerna(A) i anknytning till detta ämne. Det mest kända argumentet som de […]

Adalah – Gudomlig rättvisa

Rättvisefrågan i skapelsen och därmed Skaparens rättvisa är en fråga som alla människor oavsett bildningsnivå, grupptillhörighet, yrke och sysselsättning, ålder och liv helt enkelt, någon gång ställer sig och finner sig inför. Det är en fråga som likväl en bonde som en filosof, en troende som en icke-troende i något livsskede, oftast i samband med […]

Islam förespråkar rättvisa

Enligt islamisk uppfattning är hela världen en realitet som grundar sig på jämlikhet och rättvisa. Himlarna och jorden har bildats på just detta sätt. Allt i världen är beräknat och planerat. ”Han har rest himlens valv och fastställt [alltings] mått.” (Den heliga Koranen 55:7)   Allt i universum rör sig mot sitt mål. Det finns ingenting […]

Rättvisan och döden

Den Gudomliga rättvisan kommer att uppenbaras efter döden. Rättvisa i vedergällning och i belöning, rättvisa vid klassificering av handlingar, och ställningen och rangen av människorna, demonstration av deras egenskaper och karaktärer och allt som kan härledas ur Koranen när det gäller livet efter detta – alla dessa ting visar att rättvisa har ett särskilt samband […]

Läran om rättvisa

Imam Sadiq(A) har sagt: “Det finns varken något öde eller någon total mänsklig bestämmanderätt. Sanningen ligger mellan dessa två extremiteter.”   För att kunna förstå detta synsätt fullt ut, bör noggrann uppmärksamhet ägnas till följande punkter:   1. Vi tror på Guds enhet i alla dess aspekter och erkänner Hans absoluta auktoritet. Allt på jorden underkastar […]