Author Archives: admin

Döden

Vad är döden? Är den förintelse eller innebär den övergång och förflyttning från en plats till en annan, och från en värld till en annan? Männsikan har alltid grubblat på denna fråga. Alla är benägna att direkt finna ett svar eller att tro på vad andra påstår. Den Heliga Koranen ger ett speciellt svar med […]

Första och andra basunen

Ljudet av trumpeten (Sur på arabiska) kommer att vara det första steget för domedagen. Allah(SWT) har nämnt detta i flera Koran verser: ”De underskattar sannerligen Gud [som jämför Honom med bilder huggna i sten]! På Uppståndelsens dag skall jorden vara [som] en nypa [grus] för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. […]

Mahshar: Samlingsplatsen och tiden

”NÄR JORDEN skälver i sitt [sista] skalv och jorden kastar upp sina bördor och människan ropar: ”Vad har hänt med den?” Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar]; det gör den på din Herres ingivelse. Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror för att se sina handlingar. Och […]

Tron på livet härefter, den mest äldsta tron

Tron om Guds enhetlighet och tron på domedagen är grunderna av sann tro. Alla profeter från den första Profet Adam(A) till den sista, Profet Mohammad(S) förmedlade dessa läror till deras folk. Beviset på livet härefter kan hittas i böcker om antropologi och arkeologi. Vetenskapsmän har upptäckt att nästan alla förhistoriska samhällen trodde starkt på att […]

Vågskålen

Tron att det kommer att finnas är vågskål på domedagen som kommer att väga de goda och onda gärningarna är något som alla muslimer är ense om eftersom det är nämnt i flera verser i den Heliga Koranen såsom: ”På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta […]

Vägen och dess stationer

’Sirat’ betyder på arabiska vägen. Koranen använder ordet ’As-Siratul-Mustaquim’ som är den raka vägen för den gudomliga religionen. I domedagssammanhanget så betyder ’Sirat’ vägen ovanför helvetet som hela mänskligheten måste passera. Sheikh Saduq(RA) har skrivit: ”Vi tror att den vägen är sanningen och det är bron över helvetet. Det är vägen för hela mänskligheten precis […]

Domedagen

Som alla muslimer så tror shia muslimerna på att Allah(SWT) kommer att återväcka människorna igen efter att de dör då de ska hållas ansvariga för de gärningar som har utförts under livet för att sedan straffas eller gottgöras. På domedagen kommer alla människor att återväckas i de fysiska kropparna som de hade då de levde. […]

Mufti Ja’far Hossein

Den rättslärde avslutade sitt tal och folk vart ifrån sig själva! Under en period i en brutal militär diktatur och krigsrätt hade folk, inte enbart mobiliserat sig från omkring hela landet och träffats i huvudstaden för att förklara sina krav utan även, lyckats tvinga regeringen till att acceptera dess krav. Medan det skreks ut ”Aik […]

Ayatollah Murtadha Mutahhari

Murtadha Mutahhari var en av de mest ansedda författarna i Iran, som hade förmågan att på det klaraste sättet framföra de islamiska idéerna angående regler och lagar. Mutahhari hade en förmåga att tänka originellt och förklara sina tankar på ett omedelbart begripligt sätt, oavsett vilket ämne han än gav sig i kast med. Denna förmåga […]

Shahid Dastghaib Shirazi

Det var en vanlig dag i staden Shiraz. Den rättslärde och ett fåtal studenter var på väg mot moskén, dit den rättslärde hade lett bönen ett tag nu. Plötsligt skakades området av en kraftig explosion. Spillror flög lite överallt, skrikanden hördes igenom hela området och rök förblindade alla i grannskapet. När situationen hade lugnat ner […]