Author Archives: admin

Är antalet Imamer(A) 13 stycken?

Fråga: Som vi vet så kallas tolvimamgruppen för ”tolvare” (ithna ashariyyah) eftersom dess efterföljare tror att efter den Heliga Profeten(S) så var hans efterträdare tolv personer. Och bland alla muslimer är det bara en grupp som håller denna tro, således är traditionerna angående tolv Imamerna(A) som både Shia och Sunni har återberättat och vars ursprung […]

Varför är inte Imamerna(A) uttryckligen vid namn nämndan i Koranen?

Fråga: Varför är inte Imamerna(A) uttryckligen vid namn nämndan i Koranen? Ett kort svar: Det bör påpekas att även om de rena Imamernas(A) namn inte anges i Koranen så uttryckte Profeten(S) deras namn, särskilt Imam Ali(A). Ett mycket tydligt exempel på detta framkommer i Hadith Ghadir, som anses vara det officiella tillkännagivandet av Imam Ali(A) […]

Vad innebär Imam?

Här är debatten mycket lång när det gäller frågan om vad Imam innebär. Det har gjorts många tolkningar i detta område. Aloosi har i Roh ol-Bayan angett tretton tolkningar för ”Imam”. De flesta av ahl ol-sunnahs lärda mofasserin(tolkarna) har förvillat sig i tolkningen av Imam för att de inte har velat tolka med det innebörd […]

Imamats betydelse och innebörd

I alla frågor är den första och främsta egenskap som man observerar, innebörd och betydelse. Vad innebär Imamat? I frågan om Imamat har man angett många betydelser, förklaringar och tolkningar som vi här skall nämna några utav. Vanligtvis förekommer stor åtskillnad mellan ahl ol-sunnah och shia i uttolkningen av Imamat, och det föreligger i att […]

Islamisk ledarskap

Ingen rörelse kan bli framgångsrik utan ledarskap. Men vem eller vilka bör leda en rörelse som är islamisk till sin natur och när dess mål uteslutande är islamiska? Uppenbarligen bör ledarskapet först och främst uppfylla de allmänna villkoren vad det gäller uppgiften de har framför sig. Sedan måste ledarna vara djupt islamiska och fullständigt förtrogna […]

Ledarskap

Ett företag har en VD och en Vice VD, en regering har ministrar och respektive ersättare för sina positioner, ett fotbollslag har en kapten och en ersättare… Exemplen är många! Alla länder har i grundlagen en redogörelse för vilka åtgärder man vidtar vid en eventuell bortgång av en minister eller statsöverhuvud. Om dessa ledare inte […]

Profeten Isa(A) (Jesus)

Profeten Isa(A) är en av de största profeterna. Han föddes i Betlehem i Palestina. Hans mor hette Maryam och hon var en mycket vänlig och gudfruktig kvinna. I enlighet med den Allsmäktige Allahs vilja föddes Profeten Isa(A) utan att ha en far. En detaljrik redogörelse för hans födelse kan man läsa i Koranen. En gång […]

Profeten Musa(A) (Mose)

Profeten Musa(A) har en mycket hög ställning bland Profeterna. Han föddes i Egypten under Ramses den andres tid. Ramses den andre var en hänsynslös och grym kung. Profeten Musa(A) fick förmånen att få lov att samtala med Allah. Av denna anledning kallas han “Kalimullah” (någon som talar med Allah). Han brukade stiga upp på berget […]

Profeten Shu’ayb(A) (Jetro)

Profeten Ibrahims(A) son, som hette Midian, gifte sig med en av Profeten Luts(A) döttrar. Allah gav dem många barn och de bosatte sig på en plats, som senare skulle kallas Midia (Madyan). Den var belägen i utkanten av Hidjas men inom Syriens gränser. Profeten Shu’ayb(A) skickades av Allah till Madyans invånare. De var ohederliga affärsmän. […]

Profeten Ayub(A) (Job)

Profeten Ayub(A) var sonson till Profeten Ishaq(A) och son till Profeten Ibrahim(A) och hans hustru var sondotter till Profeten Yusuf(A). Han var rik och givmild och ägde stora flockar får och mycket land. Han hade många barn och var aktad av sitt folk. Han var hängiven till Allah. När Shaytan såg Profeten Ayub(A)s hängivelse till […]